FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
प्यूठान नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन 08/12/2021 - 12:58 PDF icon CCF08112021.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:46 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
जनता आवास, अति विपन्न, एकल महिलाहरुका लागि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:44 PDF icon जनता आवास, अति विपन्न, एकल महिलाहरुका लागि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
टोल विकास संस्था कार्यबिधि, २०७५ 09/24/2020 - 13:43 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यबिधि, २०७५ .pdf
नगर शिक्षा विकास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:42 PDF icon नगर शिक्षा विकास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
नगरपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:32 PDF icon नगरपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ 09/24/2020 - 13:28 PDF icon न्यायीक समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधी -२०७५ 09/24/2020 - 13:25 PDF icon प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधी -२०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:46 PDF icon कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:44 PDF icon प्यूठान नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 09/24/2020 - 12:43 PDF icon प्यूठान नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
मर्मत स‌ंभार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:40 PDF icon मर्मत स‌ंभार कोष व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
योजना प्रक्रिया, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७५ 09/22/2020 - 15:37 PDF icon योजना प्रक्रिया, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७५.pdf
वडास्तरीय नमूना कृषि उपज व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७५ 09/22/2020 - 15:34 PDF icon वडास्तरीय नमूना कृषि उपज व्यवस्थापन कार्यविधि- २०७५.pdf
बालस‌ंरक्षण नीति २०७४ 09/22/2020 - 15:31 PDF icon बालस‌ंरक्षण नीति २०७४.pdf
बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका - २०७४ 09/22/2020 - 15:30 PDF icon बाल क्लव संजाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका - २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा करारमा सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/22/2020 - 15:27 PDF icon करारमा सामाजिक परिचालक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकामा करारमा प्राविधीक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४ 09/22/2020 - 15:25 PDF icon प्यू.न.पा.मा करारमा प्राविधीक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 09/22/2020 - 15:20 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
प्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 09/14/2020 - 13:12 PDF icon प्यूठान नगर राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 09/14/2020 - 13:10 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधी 06/19/2019 - 00:00 PDF icon CCF06282021_0002.pdf
प्यूठान नगर राजपत्र 06/10/2019 - 00:00 PDF icon raj patra 1.pdf, PDF icon rajpatra 2.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 01/17/2018 - 11:56 PDF icon स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४.pdf