FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
प्यूठान नगरपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को आर्थिक ऐन 08/12/2021 - 12:58 PDF icon CCF08112021.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:46 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
जनता आवास, अति विपन्न, एकल महिलाहरुका लागि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:44 PDF icon जनता आवास, अति विपन्न, एकल महिलाहरुका लागि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
टोल विकास संस्था कार्यबिधि, २०७५ 09/24/2020 - 13:43 PDF icon टोल विकास संस्था कार्यबिधि, २०७५ .pdf
नगर शिक्षा विकास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:42 PDF icon नगर शिक्षा विकास अनुदान वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
नगरपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 13:32 PDF icon नगरपालिकाबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf
न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५ 09/24/2020 - 13:28 PDF icon न्यायीक समितिले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७५.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधी -२०७५ 09/24/2020 - 13:25 PDF icon प्यूठान नगर कार्यपालिकाको विषयगत समितिहरुको कार्य संचालन कार्यविधी -२०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:46 PDF icon कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि २०७५ 09/24/2020 - 12:44 PDF icon प्यूठान नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि २०७५.pdf

Pages