FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
प्यूठान नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन 2075-76 08/20/2018 - 17:02 PDF icon विनयोजन ऐन २०७५-७६.pdf
प्यूठान नगरपालिकाकाे अा‍‍र्थिक एेन 2075-76 08/20/2018 - 17:01 PDF icon अार्थिक एेन २०७५-७६.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ 03/06/2018 - 15:19 PDF icon एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ 03/06/2018 - 15:19 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf
प्यूठान नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ 03/06/2018 - 15:17 PDF icon गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
प्यूठान नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ 03/06/2018 - 15:16 PDF icon निर्णय प्रमाणीकरण कार्यविधि .pdf
प्युठान नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ 03/06/2018 - 15:16 PDF icon प्युठान नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
प्युठान नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ 03/06/2018 - 15:14 PDF icon प्युठान नगरपालिकाको शिक्षा ऐन.pdf
प्युठान नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ 03/06/2018 - 15:13 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
प्युठान नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 03/06/2018 - 15:13 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 03/06/2018 - 15:10 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
प्युठान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -२०७४ 02/01/2018 - 11:30 PDF icon प्युठान नगरपालिकाको विनियोजन ऐन -२०७४.pdf
आर्थिक ऐन 01/24/2018 - 14:21 PDF icon aarthik yen 2074.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 01/17/2018 - 11:56 PDF icon स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४.pdf

Pages